отпадъци

Отпадъци

Приемаме и транспортираме всички видове отпадъци

Фирмата оперира в областа на вторичните суровини и отпадъците. – Изкупува и транспортира от място ИУЕЕО /излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/. – Изкупува и транспортира от място скрап от черни и цветни метали. …