ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

 

HP 1
„Експлозивни“: отпадъци, които са в състояние чрез химична реакция да
образуват газ с такава температура и налягане и с такава скорост, че да причини
вреда на обкръжаващата среда. Тук влизат пиротехнически отпадъци, отпадъците от
експлозивни органични пероксиди и експлозивните самоактивиращи се отпадъци.
Когато дадени отпадъци съдържат едно или повече вещества, класифицирани
съгласно един от кодовете за клас и категория на опасност и кодовете на
предупрежденията за опасност, посочени в таблица 1, отпадъците се оценяват за
HP 1, когато това е целесъобразно и пропорционално, съгласно методите за
изпитване. Когато наличието на вещество, смес или изделие показва, че
отпадъците са експлозивни, те се класифицират като опасни със свойство HP 1:

 

Таблица 1: Код/кодове за клас и категория на опасност и
код/кодове на предупрежденията за опасност за класификацията на отпадъците като
опасни със свойство HP 1:

 


Код/кодове за клас и категория на
опасност

Код/кодове на предупрежденията за
опасност

Unst. Expl.

Н200

Expl. 1.1

Н201

Exp). 1.2

Н202

Expl. 1.3

Н203

Expl. 1.4

Н204

Self-react. A

Н240

 

Org. Perox. A

Self-react. В

Н241

 

Org. Perox. В

HP 2
„Оксидиращи“: отпадъци, които могат, обикновено чрез отделяне на
кислород, да причинят запалването на други материали или да спомогнат за това.

Когато дадени отпадъци съдържат едно или повече вещества,
класифицирани съгласно един от кодовете за клас и категория на опасност и
кодовете на предупрежденията за опасност, посочени в таблица 2, отпадъците се
оценяват за HP 2, когато това е целесъобразно и пропорционално, съгласно
методите за изпитване. Когато наличието на вещество показва, че отпадъците са
оксидиращи, те се класифицират като опасни със свойство HP 2.

 

Таблица 2: Код/кодове за клас и категория на опасност и
код/кодове на предупрежденията за опасност за класификацията на отпадъците като
опасни със свойство HP 2:

 


Код/кодове за клас и категория на
опасност

Код/кодове на предупрежденията за
опасност

Ох. Gas 1

Ох. Liq. 1

Н271

Ох. Sol. 1

Н270

Код/кодове за клас и категория на
опасност

Код/кодове на предупрежденията за
опасност

Ох. Liq. 2, Ох. Liq. 3

Н272

 

Ох. Sol. 2, Ох. Sol. 3

 

 

 

 

HP 3
„Запалими“:

1. запалими течни отпадъци: течни отпадъци с пламна точка
под 60 °С или отпадъчен газьол, дизелово и леко гориво за отопление, чиято
пламна точка е >55 °С и <75 °С;

2. запалими пирофорни течни и твърди отпадъци: твърди или
течни отпадъци, които дори в малки количества са способни да се запалят в
рамките на пет минути след контакт с въздуха;

3. запалими твърди отпадъци: твърди отпадъци, които са лесно
запалими или при триене могат да причинят пожар или да спомогнат за това;

4. запалими газообразни отпадъци: газообразни отпадъци,
които са запалими във въздушна среда при 20 °С и стандартно налягане 101,3 kРа;

5. отпадъци, реагиращи с вода: отпадъци, от които при
контакт с вода се отделят запалими газове в опасни количества;

6. други запалими отпадъци: запалими аерозоли, запалими
самозагряващи се отпадъци, запалими органични пероксиди и запалими
самоактивиращи се отпадъци.

Когато дадени отпадъци съдържат едно или повече вещества,
класифицирани съгласно един от следните кодове за клас и категория на опасност
и кодове на предупрежденията за опасност, посочени в таблица 3, отпадъците се
оценяват, когато това е целесъобразно и пропорционално, съгласно методите за
изпитване. Когато наличието на дадено вещество показва, че отпадъците са
запалими, те се класифицират като опасни със свойство HP 3.

 

Таблица 3: Код/кодове за клас и категория на опасност и
код/кодове на предупрежденията за опасност за съставките на отпадъците за
класификацията на отпадъците като опасни със свойство HP 3:


Код/кодове за клас и категория на
опасност

Код/кодове на предупрежденията за
опасност

Flam. Gas 1

Н220

Flam. Gas 2

Н221

Aerosol 1

Н222

Aerosol 2

Н223

Flam. Liq. 1

Н224

Flam. Liq. 2

Н225

Flam. Liq. 3

Н226

Flam. Sol. 1

Н228

 

Flam. Sol. 2

Код/кодове за клас и категория на
опасност

Код/кодове на предупрежденията за
опасност

Self-react. CD

Н242

 

Self-react. EF

Org. Perox. CD

Org. Perox. EF

Pyr. Liq. 1

Н250

 

Pyr. Sol. 1

Self-heat. 1

Н251

Self-heat. 2

Н252

Water-react. 1

Н260

Water-react. 2 Water-react. 3

Н261

 

 

 

HP 4
„Дразнещи – дразнене на кожата и увреждане на очите“ отпадъци, които
при контакт могат да причинят дразнене на кожата или увреждане на очите.

Когато дадени отпадъци съдържат едно или повече вещества в
концентрации над граничната стойност, които са класифицирани съгласно един от
следните кодове за клас и категория на опасност и кодове на предупрежденията за
опасност, и е превишена или достигната една или няколко от следните пределни
концентрации, отпадъците се класифицират като опасни със свойство HP 4.

При разглеждането за оценка за Skin corr. („Корозия на
кожата“) 1А (Н314), Skin irrit. („Дразнене на кожата“) 2 (Н315),
Eye dam. („Сериозно увреждане на очите“) 1 (Н318) и Eye irrit.
(„Дразнене на очите“) 2 (Н319) граничната стойност е 1 %.

Когато сумарната концентрация на всички вещества,
класифицирани като Skin corr. 1А (Н314), превишава или е равна на 1 %,
отпадъците се класифицират като опасни със свойство HP 4.

Когато сумарната концентрация на всички вещества,
класифицирани като Н318, превишава или е равна на 10 %, отпадъците се
класифицират като опасни със свойство HP 4.

Когато сумарната концентрация на всички вещества,
класифицирани като Н315 и Н319, превишава или е равна на 20 %, отпадъците се
класифицират като опасни със свойство HP 4.

Трябва да се отбележи, че отпадъци, съдържащи вещества,
класифицирани като Н314 (Skin corr. 1A, 1В или 1С), в количества, превишаващи
или равни на 5 %, се класифицират като опасни със свойство HP 8. HP 4 не се
прилага в случаите, когато отпадъците са класифицирани като HP 8.

HP 5 „Специфична токсичност за определени органи
(STOT)/Опасност при вдишване“: отпадъци, които могат да причинят
специфична токсичност за определени органи при еднократна или многократна
експозиция или които причиняват остри токсични ефекти след вдишване.

Когато дадени отпадъци съдържат едно или повече вещества,
класифицирани съгласно един или няколко от следните кодове за клас и категория
на опасност и кодове на предупрежденията за опасност, посочени в таблица 4, и е
превишена или е достигната една или няколко от пределните концентрации в
таблица 4, отпадъците се класифицират като опасни със свойство HP 5. Когато
дадени отпадъци съдържат вещества, класифицирани като STOT, ако концентрацията
на едно от тези вещества е равна на пределната концентрация или я превишава,
отпадъците се класифицират като опасни със свойство HP 5.

Когато дадени отпадъци съдържат едно или повече вещества,
класифицирани като Asp. Тох. („Токсично при вдишване“) 1, и сумарната
концентрация на тези вещества превишава или е равна на пределната концентрация,
отпадъците се класифицират като опасни със свойство HP 5 само когато общият
кинематичен вискозитет (при 40 °С) не превишава 20,5 mm2/s (‘).

(1) Кинематичният вискозитет се определя единствено за
течности.

 

Таблица 4: Код/кодове за клас и категория на опасност и
код/кодове на предупрежденията за опасност за съставките на отпадъците и
съответните пределни концентрации за класификацията на отпадъците като опасни
със свойство HP 5:


Код/кодове за клас и категория на
опасност

Код/кодове на предупрежденията за
опасност

Пределна концентрация

STOT SE 1

Н370

1 %

STOT SE 2

Н371

10 %

STOT SE 3

Н335

20 %

STOT RE 1

H372

1 %

STOT RE 2

H373

10 %

Asp. Tox. 1

H304

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP 6
„Остра токсичност“: отпадъци, които могат да причинят остри токсични
ефекти след приемане през устата или кожата, или чрез вдишване.

Когато сумарната концентрация на всички съдържащи се в
дадени отпадъци вещества, класифицирани съгласно код за клас и категория на
остра токсична опасност и код на предупреждение за опасност, дадени в таблица
5, надхвърля или е равна на праговата стойност, посочена в същата таблица,
отпадъците се класифицират като опасни със свойство HP 6. Когато дадени
отпадъци съдържат повече от едно вещество, класифицирано като остро токсично,
сумиране на концентрациите се изисква само за веществата от същата категория на
опасност.

При разглеждането за оценка се прилагат следните гранични
стойности:

1. за Acute Tox. („Остра токсичност“) 1, 2 или 3
(Н300, Н310, НЗЗО, Н301, Н311, Н331): 0,1 %;

2. за Acute Tox. 4 (Н302, Н312, Н332): 1 %.

 

Таблица 5: Код/кодове за клас и категория на опасност и
код/кодове на предупрежденията за опасност за съставките на отпадъците и
съответните пределни концентрации за класификацията на отпадъците като опасни
със свойство HP 6

 


Код/кодове за клас и категория на
опасност

Код/кодове на предупрежденията за
опасност

Пределна концентрация

Acute Tox. l (Oral)

Н300

0,1 %

Acute Tox. 2 (Oral)

НЗОО

0,25 %

Acute Tox. 3 (Oral)

Н301

5 %

Acute Tox. 4 (Oral)

Н302

25 %

Acute Tox. l (Dermal)

Н310

0,25 %

Acute Tox. 2 (Dermal)

Н310

2,5 %

Acute Tox. 3 (Dermal)

НЗП

15 %

Acute Tox. 4 (Dermal)

Н312

55 %

Acute Tox. 1 (Inhal.)

НЗЗО

0,1 %

Acute Tox. 2 (Inhal.)

H330

0,5 %

Acute Tox. 3 (Inhal.)

H331

3,5 %

Acute Tox. 4 (Inhal.)

H332

22,5 %

 

HP 7
„Канцерогенни“: отпадъци, които причиняват рак или повишават
заболеваемостта от него.

Когато дадени отпадъци съдържат вещество, класифицирано
съгласно един от следните кодове за клас и категория на опасност и кодове на
предупрежденията за опасност, и за него е превишена или е достигната една от
следните пределни концентрации, посочени в таблица 6, отпадъците се
класифицират като опасни със свойство HP 7. Когато дадени отпадъци съдържат
повече от едно вещество, класифицирано като канцерогенно, ако концентрацията на
едно от тези вещества е равна на пределната стойност или я превишава, отпадъците
се класифицират като опасни със свойство HP 7.

 

Таблица 6: Код/кодове за клас и категория на опасност и
код/кодове на предупрежденията за опасност за съставките на отпадъците и
съответните пределни концентрации за класификацията на отпадъците като опасни
със свойство HP 7


Код/кодове за клас и категория на
опасност

Код/кодове на предупрежденията за
опасност

Пределна концентрация

Care. 1А

Н350

 

0,1 %

 

Care. IB

Care. 2

Н351

1,0 %

 

 

 

 

 

HP 8
„Корозивни“: отпадъци, които при контакт могат да причинят корозия на
кожата.

Когато дадени отпадъци съдържат едно или няколко вещества,
класифицирани като Skin corr. („Корозивни за кожата“) 1А, 1В или 1С
(Н314) и тяхната сумарна концентрация превишава или е равна на 5 %, отпадъците
се класифицират като опасни със свойство HP 8.

При разглеждането за оценка за Skin corr. 1А, 1В и 1С (Н314)
граничната стойност е 1,0 %.

HP 9 „Инфекциозни“: отпадъци, съдържащи
жизнеспособни микроорганизми или техни токсини, които са известни, или за които
има основание да се счита, че причиняват болести при хората или при други живи
организми.

Присъждането на HP 9 се оценява съгласно правилата,
установени в референтни документи или нормативни актове в държавите членки.

HP 10 „Токсични за репродукцията“: отпадъци, които
оказват вредно въздействие върху половата функция и оплодителната способност на
мъжете и жените, както и токсичност за развитието на потомството.

Когато дадени отпадъци съдържат вещество, класифицирано
съгласно един от следните кодове за клас и категория на опасност и кодове на
предупрежденията за опасност, и за него е превишена или е достигната една от
пределните концентрации, посочени по-долу в таблица 7, отпадъците се
класифицират като опасни със свойство HP 10. Когато дадени отпадъци съдържат
повече от едно вещество, класифицирано като токсично за репродукцията, ако
концентрацията на едно от тези вещества е равна на пределната стойност или я
превишава, отпадъците се класифицират като опасни със свойство HP 10.

 

Таблица 7: Код/кодове за клас и категория на опасност и
код/кодове на предупрежденията за опасност за съставките на отпадъците и
съответните пределни концентрации за класификацията на отпадъците като опасни
със свойство HP 10


Код/кодове за клас и категория на
опасност

Код/кодове на предупрежденията за
опасност

Пределна концентрация

Repr. 1А

Н360

 

0,3 %

 

Repr. IB

Repr. 2

Н361

3,0 %

 

 

 

 

 

HP 11
„Мутагенни“: отпадъци, които могат да причинят мутация, т.е.
постоянна промяна в количеството или структурата на генетичния материал в
дадена клетка.

Когато дадени отпадъци съдържат вещество, класифицирано
съгласно един от следните кодове за клас и категория на опасност и кодове на
предупрежденията за опасност, и за него е превишена или е достигната една от
следните пределни концентрации, посочени в таблица 8, отпадъците се
класифицират като опасни със свойство HP 11. Когато дадени отпадъци съдържат повече
от едно вещество, класифицирано като мутагенно, ако концентрацията на едно от
тези вещества е равна на пределната стойност или я превишава, отпадъците се
класифицират като опасни със свойство HP 11.

 

Таблица 8: Код/кодове за клас и категория на опасност и
код/кодове на предупрежденията за опасност за съставките на отпадъците и
съответните пределни концентрации за класификацията на отпадъците като опасни
със свойство HP 11


Код/кодове за клас и категория на
опасност

Код/кодове на предупрежденията за
опасност

Пределна концентрация

Muta. 1А

Н340

 

0,1 %

 

Muta. IB

Muta. 2

Н341

1,0 %

 

HP 12
„Отделящи силно токсичен газ“: отпадъци, които отделят силно токсични
газове (Acute Tox. 1, 2 или 3) при контакт с вода или течност.

Когато дадени отпадъци съдържат вещество, за което се отнася
един от следните допълнителни класове на опасност EUH029, EUH031 и EUH032, те
се класифицират като опасни със свойство HP 12 в съответствие с процедурите или
насоките за изпитване.

HP 13 „Сензибилизиращи“: отпадъци, съдържащи едно
или повече вещества, за които е известно, че причиняват сенсибилизиращо
въздействие върху кожата или дихателните органи.

Когато дадени отпадъци съдържат вещество, класифицирано като
сенсибилизиращо, за което се отнася един от кодовете на предупрежденията за
опасност Н317 или Н334, и концентрацията на отделно такова вещество е равна на
пределната стойност от 10 % или я превишава, отпадъците се класифицират като
опасни със свойство HP 13.

HP 14 „Токсични за околната среда“: отпадъци,
които представляват или могат да представляват непосредствени или проявяващи се
след време рискове за един или повече компоненти на околната среда.

HP 15 „Пораждащи друго вещество“: отпадъци,
способни да проявят някое от изброените по-горе опасни свойства, което не се
показва пряко от отпадъците в първоначалното им състояние.

Когато дадени отпадъци съдържат едно или няколко вещества,
за които се отнася едно от предупрежденията за опасност или допълнителни
опасности, показани в таблица 9, отпадъците се класифицират като опасни със
свойство HP 15, освен когато отпадъците са в такава форма, че при никакви
обстоятелства няма да проявят експлозивни или потенциално експлозивни свойства.

 

Таблица 9: Предупреждения за опасност и допълнителни
опасности за съставките на отпадъците за класификацията на отпадъците като
опасни със свойство HP 15

 


Предупреждение/предупреждения за
опасност/допълнителна/допълнителни опасност/опасности

Може да предизвика масова
експлозия при пожар

Н205

Експлозивно в сухо състояние

EUH001

Може да образува експлозивни
пероксиди

EUH019

Риск от експлозия при нагряване в
затворено пространство

EUH044