КОДОВЕ НА ОТПАДЪЦИ

Регистрация по ЗУО в “ ИАОС “ НОМЕР /754 / „ОРЕНДА Прешъс Метълс“- ЕООД
010101 ОТПАДЪЦИ ОТ РАЗКРИВАНЕ И ДОБИВ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
010102 ОТПАДЪЦИ ОТ РАЗКРИВАНЕ И ДОБИВ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
010304* ОТПАДЪЦИ, ГЕНЕРИРАЩИ КИСЕЛИНИ, ОТ ОБОГАТЯВАНЕ НА СУЛФИДНИ РУДИ
010305* ДРУГИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОБОГАТЯВАНЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
010306 ОТПАДЪЦИ ОТ ОБОГАТЯВАНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 01 03 04 И 01 03 05
010307* ДРУГИ ОТПАДЪЦИ ОТ ФИЗИЧНО И ХИМИЧНО ОБОГАТЯВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
010308 ПРАХ И ПРАХООБРАЗНИ ОТПАДЪЦИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 01 03 07
010309 ЧЕРВЕН ШЛАМ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА АЛУМИНИЕВ ОКСИД, РАЗЛИЧЕН ОТ ОТПАДЪЦИТЕ, УПОМЕНАТИ В 01 03 07
010399 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
010407* ОТПАДЪЦИ ОТ ФИЗИЧНО И ХИМИЧНО ПРЕРАБОТВАНЕ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
010408 ОТПАДЪЧЕН ДРЕБЕН ЧАКЪЛ/БАЛАСТРА И РАЗДРОБЕНИ СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 01 04 07
010409 ОТПАДЪЧНИ ПЯСЪЦИ И ГЛИНИ
010410 ПРАХ И ПРАХООБРАЗНИ ОТПАДЪЦИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 01 04 07
010411 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТВАНЕ НА КАЛИЕВИ РУДИ И КАМЕННА СОЛ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 01 04 07
010412 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТВАНЕ И ДРУГИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОМИВАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 01 04 07 И 01 04 11
010413 ОТПАДЪЦИ ОТ РЯЗАНЕ И ДЯЛАНЕ НА СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 01 04 07
010499 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
010504 СОНДАЖНИ ТЕЧНОСТИ ОТ ПРОМИВАНЕ СЪС СВЕЖА ВОДА И ОТПАДЪЦИ ОТ СОНДИРАНЕ
010505* ПРОМИВНИ СОНДАЖНИ ТЕЧНОСТИ И ОТПАДЪЦИ ОТ СОНДИРАНЕ, СЪДЪРЖАЩИ НЕФТОПРОДУКТИ
010506* ПРОМИВНИ СОНДАЖНИ ТЕЧНОСТИ И ДРУГИ ОТПАДЪЦИ ОТ СОНДИРАНЕ,СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
010507 ПРОМИВНИ СОНДАЖНИ ТЕЧНОСТИ И ОТПАДЪЦИ ОТ СОНДИРАНЕ, СЪДЪРЖАЩИ БАРИТ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 01 05 05 И 01 05 06
010508 ПРОМИВНИ СОНДАЖНИ ТЕЧНОСТИ И ОТПАДЪЦИ ОТ СОНДИРАНЕ, СЪДЪРЖАЩИ ХЛОРИДИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 01 05 05 И 01 05 06
010599 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
020101 УТАЙКИ ОТ ИЗМИВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ
020102 ОТПАДЪЦИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ТЪКАНИ
020103 ОТПАДЪЦИ ОТ РАСТИТЕЛНИ ТЪКАНИ
020104 ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ОПАКОВКИ)
020106 ЖИВОТИНСКИ ИЗПРАЖНЕНИЯ, УРИНА И ТОР (ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНА СЛАМА), ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, РАЗДЕЛНО СЪБИРАНИ И ПРЕЧИСТВАНИ ИЗВЪН МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕТО ИМ
020107 ОТПАДЪЦИ ОТ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
020108* АГРОХИМИЧНИ ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
020109 АГРОХИМИЧНИ ОТПАДЪЦИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 02 01 08
020110 МЕТАЛНИ ОТПАДЪЦИ
020199 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
020201 УТАЙКИ ОТ ИЗМИВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ
020202 ОТПАДЪЦИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ТЪКАНИ
020203 МАТЕРИАЛИ, НЕГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ИЛИ ПРЕРАБОТВАНЕ
020204 УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕТО ИМ
020299 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
020301 УТАЙКИ ОТ ИЗМИВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ, БЕЛЕНЕ, ЦЕНТРОФУГИРАНЕ И СЕПАРИРАНЕ/РАЗДЕЛЯНЕ
020302 ОТПАДЪЦИ ОТ КОНСЕРВАНТИ
020303 ОТПАДЪЦИ ОТ ЕКСТРАКЦИЯ С РАЗТВОРИТЕЛИ
020304 МАТЕРИАЛИ, НЕГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ИЛИ ПРЕРАБОТВАНЕ
020305 УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕТО ИМ
020399 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
020401 ПОЧВА ОТ ИЗМИВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА ЗАХАРНО ЦВЕКЛО
020402 НЕСТАНДАРТЕН КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ (САТУРАЧНА КАЛ)
020403 УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕТО ИМ
020499 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
020501 МАТЕРИАЛИ, НЕГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ИЛИ ПРЕРАБОТВАНЕ
020502 УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕТО ИМ
020599 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
020601 МАТЕРИАЛИ, НЕГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ИЛИ ПРЕРАБОТВАНЕ
020602 ОТПАДЪЦИ ОТ КОНСЕРВАНТИ
020603 УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕТО ИМ
020699 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
020701 ОТПАДЪЦИ ОТ ИЗМИВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ И МЕХАНИЧНО РАЗДРОБЯВАНЕ НА СУРОВИНИ
020702 ОТПАДЪЦИ ОТ АЛКОХОЛНА ДЕСТИЛАЦИЯ
020703 ОТПАДЪЦИ ОТ ХИМИЧНО ОБРАБОТВАНЕ
020704 МАТЕРИАЛИ, НЕГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ИЛИ ПРЕРАБОТВАНЕ
020705 УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕТО ИМ
020799 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
030101 ОТПАДЪЦИ ОТ КОРК И ДЪРВЕСНИ КОРИ
030104* ТРИЦИ, ТАЛАШ, ИЗРЕЗКИ, ПАРЧЕТА, ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, ТАЛАШИТЕНИ ПЛОСКОСТИ И ФУРНИРИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
030105 ТРИЦИ, ТАЛАШ, ИЗРЕЗКИ, ПАРЧЕТА, ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, ТАЛАШИТЕНИ ПЛОСКОСТИ И ФУРНИРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 03 01 04
030199 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
030201* НЕХАЛОГЕНИРАНИ ОРГАНИЧНИ КОНСЕРВАНТИ ЗА ДЪРВЕСИНА
030202* ХАЛОГЕНИРАНИ ОРГАНИЧНИ КОНСЕРВАНТИ ЗА ДЪРВЕСИНА
030203* ОРГАНОМЕТАЛНИ КОНСЕРВАНТИ ЗА ДЪРВЕСИНА
030204* НЕОРГАНИЧНИ КОНСЕРВАНТИ ЗА ДЪРВЕСИНА
030205* ДРУГИ КОНСЕРВАНТИ ЗА ДЪРВЕСИНА, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
030299 ДРУГИ ОТПАДЪЦИ ОТ КОНСЕРВАЦИЯ НА ДЪРВЕСИНА, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
030301 ОТПАДЪЧНИ КОРИ И ДЪРВЕСИНА
030302 УТАЙКИ ОТ ЗЕЛЕНА ЛУГА (ОТ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЧНА ЛУГА)
030305 УТАЙКИ ОТ ОБЕЗМАСТИЛЯВАНЕ ПРИ РЕЦИКЛИРАНЕ НА ХАРТИЯ
030307 МЕХАНИЧНО ОТДЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОЦЕСА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛУЛОЗА ЧРЕЗ РАЗВЛАКНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЧНА ХАРТИЯ И КАРТОН
030308 ОТПАДЪЦИ ОТ СОРТИРАНЕ НА ХАРТИЯ И КАРТОН, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ
030309 ОТПАДЪЧЕН ШЛАМ, СЪДЪРЖАЩ ВАР
030310 ОТПАДЪЧНИ ВЛАКНА, УТАЙКИ ОТ МЕХАНИЧНА СЕПАРАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ВЛАКНА, ПЪЛНИТЕЛИ И ПОКРИВНИ МАТЕРИАЛИ
030311 УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕТО ИМ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 03 03 10
030399 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
040101 ЛЕШ И ИЗРЕЗКИ ОТ ВАРОСВАНИ КОЖИ
040102 ОТПАДЪЦИ ОТ ВАРОСВАНЕ НА КОЖА
040103* ОТПАДЪЦИ ОТ ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ, СЪДЪРЖАЩИ РАЗТВОРИТЕЛИ БЕЗ ТЕЧНА ФАЗА
040104 ДЪБИЛНИ РАЗТВОРИ, СЪДЪРЖАЩИ ХРОМ
040105 ДЪБИЛНИ РАЗТВОРИ, НЕСЪДЪРЖАЩИ ХРОМ
040106 УТАЙКИ, В ЧАСТНОСТ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ, СЪДЪРЖАЩИ ХРОМ
040107 УТАЙКИ, В ЧАСТНОСТ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ, НЕСЪДЪРЖАЩИ ХРОМ
040108 ОТПАДЪЦИ ОТ ИЗДЪБЕНА КОЖА, СЪДЪРЖАЩИ ХРОМ (ХРОМОВ ШПАЛТ, СТРУЖКИ, ИЗРЕЗКИ, ПРАХ ОТ ШЛАЙФАНЕ НА КОЖА)
040109 ОТПАДЪЦИ ОТ АПРЕТИРАНЕ, КРАЙНА ЗАВЪРШВАЩА ОБРАБОТКА НА КОЖИ
040199 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
040209 ОТПАДЪЦИ ОТ СМЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ (ИМПРЕГНИРАН ТЕКСТИЛ, ЕЛАСТОМЕР, ПЛАСТОМЕР)
040210 ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ПРИРОДНИ СУРОВИНИ (НАПРИМЕР МАЗНИНИ, ВОСЪЦИ)
040214* ОТПАДЪЦИ ОТ АПРЕТИРАНЕ, КРАЙНА ЗАВЪРШВАЩА ОБРАБОТКА, СЪДЪРЖАЩИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ
040215 ОТПАДЪЦИ ОТ АПРЕТИРАНЕ, КРАЙНА ЗАВЪРШВАЩА ОБРАБОТКА, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 04 02 14
040216* БАГРИЛА И ПИГМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
040217 БАГРИЛА И ПИГМЕНТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 04 02 16
040219* УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
040220 УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 04 02 19
040221 ОТПАДЪЦИ ОТ НЕОБРАБОТЕНИ ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА
040222 ОТПАДЪЦИ ОТ ОБРАБОТЕНИ ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА
040299 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
050102* УТАЙКИ ОТ ОБЕЗСОЛЯВАНЕ
050103* ДЪННИ УТАЙКИ ОТ РЕЗЕРВОАРИ
050104* КИСЕЛИ УТАЙКИ ОТ АЛКИЛИРАНЕ
050105* РАЗЛИВИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ
050106* УТАЙКИ ОТ НЕФТОПРОДУКТИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДРЪЖКА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ОБОРУДВАНЕ
050107* КИСЕЛИ КАТРАНИ
050108* ДРУГИ КАТРАНИ
050109* УТАЙКИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕТО ИМ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
050110 УТАЙКИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕТО ИМ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 05 01 09
050111* ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ГОРИВА С ОСНОВИ
050112* НЕФТОПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ КИСЕЛИНИ
050113 УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАХРАНВАЩА ВОДА ЗА КОТЛИ
050114 ОТПАДЪЦИ ОТ ОХЛАЖДАЩИ КОЛОНИ
050115* ОТПАДЪЧНИ ФИЛТРУВАЩИ ГЛИНИ
050116 ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ СЯРА, ОБРАЗУВАНИ ОТ ДЕСУЛФУРИЗАЦИЯ НА НЕФТ
050117 БИТУМ
050199 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
050601* КИСЕЛИ КАТРАНИ
050603* ДРУГИ КАТРАНИ
050604 ОТПАДЪЦИ ОТ ОХЛАЖДАЩИ КОЛОНИ
050699 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
050701* ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ЖИВАК
050702 ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ СЯРА
050799 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
060101* СЯРНА И СЕРНИСТА КИСЕЛИНА
060102* СОЛНА КИСЕЛИНА
060103* ФЛУОРОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА
060104* ФОСФОРНА И ФОСФОРИСТА КИСЕЛИНА
060105* АЗОТНА И АЗОТИСТА КИСЕЛИНА
060106* ДРУГИ КИСЕЛИНИ
060199 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
060201* КАЛЦИЕВ ХИДРОКСИД
060203* АМОНИЕВ ХИДРОКСИД
060204* НАТРИЕВ И КАЛИЕВ ХИДРОКСИД
060205* ДРУГИ ОСНОВИ
060299 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
060311* ТВЪРДИ СОЛИ И РАЗТВОРИ, СЪДЪРЖАЩИ ЦИАНИДИ
060313* ТВЪРДИ СОЛИ И РАЗТВОРИ, СЪДЪРЖАЩИ ТЕЖКИ МЕТАЛИ
060314 ТВЪРДИ СОЛИ И РАЗТВОРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 06 03 11 И 06 03 13
060315* МЕТАЛНИ ОКСИДИ, СЪДЪРЖАЩИ ТЕЖКИ МЕТАЛИ
060316 МЕТАЛНИ ОКСИДИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 06 03 15
060399 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
060403* ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ АРСЕН
060404* ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ЖИВАК
060405* ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ДРУГИ ТЕЖКИ МЕТАЛИ
060499 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
060502* УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
060503 УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 06 05 02
060602* ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ СУЛФИДИ
060603 ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ СУЛФИДИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 06 06 02
060699 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
060701* ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРОЛИЗА, СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
060702* АКТИВЕН ВЪГЛЕН ОТ ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛОР
060703* УТАЙКИ ОТ БАРИЕВ СУЛФАТ, СЪДЪРЖАЩИ ЖИВАК
060704* РАЗТВОРИ И КИСЕЛИНИ, НАПРИМЕР КИСЕЛИНИ, ПОЛУЧЕНИ ПО КОНТАКТЕН МЕТОД
060799 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
060802* ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ СИЛИКОНИ
060899 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
060902 ШЛАКА, СЪДЪРЖАЩА ФОСФОР
060903* ОТПАДЪЦИ ОТ РЕАКЦИИ НА ОСНОВАТА НА КАЛЦИЙ, СЪДЪРЖАЩИ ИЛИ ЗАМЪРСЕНИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
060904 ОТПАДЪЦИ ОТ РЕАКЦИИ НА ОСНОВАТА НА КАЛЦИЙ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 06 09 03
060999 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
061002* ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
061099 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
061101 ОТПАДЪЦИ ОТ РЕАКЦИИ НА ОСНОВАТА НА КАЛЦИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТИТАНОВ ДИОКСИД
061199 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
061301* НЕОРГАНИЧНИ ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, КОНСЕРВАНТИ ЗА ДЪРВЕСИНА И ДРУГИ БИОЦИДИ
061302* ОТРАБОТЕН АКТИВЕН ВЪГЛЕН (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА 06 07 02)
061303 ИНДУСТРИАЛНИ САЖДИ
061304* ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО НА АЗБЕСТ
061305* САЖДИ/НАГАР
061399 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
070101* ПРОМИВНИ ВОДИ И МАТЕРНИ ЛУГИ
070103* ХАЛОГЕНИРАНИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ПРОМИВНИ ТЕЧНОСТИ И МАТЕРНИ ЛУГИ
070104* ДРУГИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ПРОМИВНИ ТЕЧНОСТИ И МАТЕРНИ ЛУГИ
070107* ХАЛОГЕНИРАНИ ОСТАТЪЦИ ОТ ДЕСТИЛАЦИЯ И ОСТАТЪЦИ ОТ РЕАКЦИИ
070108* ДРУГИ ОСТАТЪЦИ ОТ ДЕСТИЛАЦИЯ И ОСТАТЪЦИ ОТ РЕАКЦИИ
070109* ХАЛОГЕНИРАНИ УТАЙКИ ОТ ФИЛТРУВАНЕ И ОТРАБОТЕНИ АБСОРБЕНТИ
070110* ДРУГИ УТАЙКИ ОТ ФИЛТРУВАНЕ И ОТРАБОТЕНИ АБСОРБЕНТИ
070111* УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
070112 УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 07 01 11
070199 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
070201* ПРОМИВНИ ВОДИ И МАТЕРНИ ЛУГИ
070203* ХАЛОГЕНИРАНИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ПРОМИВНИ ТЕЧНОСТИ И МАТЕРНИ ЛУГИ
070204* ДРУГИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ПРОМИВНИ ТЕЧНОСТИ И МАТЕРНИ ЛУГИ
070207* ХАЛОГЕНИРАНИ ОСТАТЪЦИ ОТ ДЕСТИЛАЦИЯ И ОСТАТЪЦИ ОТ РЕАКЦИИ
070208* ДРУГИ УТАЙКИ ОТ ДЕСТИЛАЦИЯ И ОСТАТЪЦИ ОТ РЕАКЦИИ
070209* ХАЛОГЕНИРАНИ УТАЙКИ ОТ ФИЛТРУВАНЕ И ОТРАБОТЕНИ АБСОРБЕНТИ
070210* ДРУГИ УТАЙКИ ОТ ФИЛТРУВАНЕ И ОТРАБОТЕНИ АБСОРБЕНТИ
070211* УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
070212 УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 07 02 11
070213 ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСИ
070214* ОТПАДЪЦИ ОТ ДОБАВКИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
070215 ОТПАДЪЦИ ОТ ДОБАВКИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 07 02 14
070216* ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ СИЛИКОНИ
070217 ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ СИЛИКОНИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 07 02 16
070299 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
070301* ПРОМИВНИ ВОДИ И МАТЕРНИ ЛУГИ
070303* ХАЛОГЕНИРАНИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ПРОМИВНИ ТЕЧНОСТИ И МАТЕРНИ ЛУГИ
070304* ДРУГИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ПРОМИВНИ ТЕЧНОСТИ И МАТЕРНИ ЛУГИ
070307* ХАЛОГЕНИРАНИ ОСТАТЪЦИ ОТ ДЕСТИЛАЦИЯ И ОСТАТЪЦИ ОТ РЕАКЦИИ
070308* ДРУГИ ОСТАТЪЦИ ОТ ДЕСТИЛАЦИЯ И ОСТАТЪЦИ ОТ РЕАКЦИИ
070309* ХАЛОГЕНИРАНИ УТАЙКИ ОТ ФИЛТРУВАНЕ И ОТРАБОТЕНИ АБСОРБЕНТИ
070310* ДРУГИ УТАЙКИ ОТ ФИЛТРУВАНЕ И ОТРАБОТЕНИ АБСОРБЕНТИ
070311* УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕТО ИМ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
070312 УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕТО ИМ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 07 03 11
070399 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
070401* ПРОМИВНИ ВОДИ И МАТЕРНИ ЛУГИ
070403* ХАЛОГЕНИРАНИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ПРОМИВНИ ТЕЧНОСТИ И МАТЕРНИ ЛУГИ
070404* ДРУГИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ПРОМИВНИ ТЕЧНОСТИ И МАТЕРНИ ЛУГИ
070407* ХАЛОГЕНИРАНИ ОСТАТЪЦИ ОТ ДЕСТИЛАЦИЯ И ОСТАТЪЦИ ОТ РЕАКЦИИ
070408* ДРУГИ ОСТАТЪЦИ ОТ ДЕСТИЛАЦИЯ И ОСТАТЪЦИ ОТ РЕАКЦИИ
070409* ХАЛОГЕНИРАНИ УТАЙКИ ОТ ФИЛТРУВАНЕ И ОТРАБОТЕНИ АБСОРБЕНТИ
070410* ДРУГИ УТАЙКИ ОТ ФИЛТРУВАНЕ И ОТРАБОТЕНИ АБСОРБЕНТИ
070411* УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕТО ИМ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
070412 УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕТО ИМ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 07 04 11
070413* ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
070499 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
070501* ПРОМИВНИ ВОДИ И МАТЕРНИ ЛУГИ
070503* ХАЛОГЕНИРАНИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ПРОМИВНИ ТЕЧНОСТИ И МАТЕРНИ ЛУГИ
070504* ДРУГИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ПРОМИВНИ ТЕЧНОСТИ И МАТЕРНИ ЛУГИ
070507* ХАЛОГЕНИРАНИ ОСТАТЪЦИ ОТ ДЕСТИЛАЦИЯ И ОСТАТЪЦИ ОТ РЕАКЦИИ
070508* ДРУГИ ОСТАТЪЦИ ОТ ДЕСТИЛАЦИЯ И ОСТАТЪЦИ ОТ РЕАКЦИИ
070509* ХАЛОГЕНИРАНИ УТАЙКИ ОТ ФИЛТРУВАНЕ И ОТРАБОТЕНИ АБСОРБЕНТИ
070510* ДРУГИ УТАЙКИ ОТ ФИЛТРУВАНЕ И ОТРАБОТЕНИ АБСОРБЕНТИ
070511* УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
070512 УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 07 05 11
070513* ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
070514 ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 07 05 13
070599 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
070601* ПРОМИВНИ ВОДИ И МАТЕРНИ ЛУГИ
070603* ХАЛОГЕНИРАНИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ПРОМИВНИ ТЕЧНОСТИ И МАТЕРНИ ЛУГИ
070604* ДРУГИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ПРОМИВНИ ТЕЧНОСТИ И МАТЕРНИ ЛУГИ
070607* ХАЛОГЕНИРАНИ ОСТАТЪЦИ ОТ ДЕСТИЛАЦИЯ И ОСТАТЪЦИ ОТ РЕАКЦИИ
070608* ДРУГИ ОСТАТЪЦИ ОТ ДЕСТИЛАЦИЯ И ОСТАТЪЦИ ОТ РЕАКЦИИ
070609* ХАЛОГЕНИРАНИ УТАЙКИ ОТ ФИЛТРУВАНЕ И ОТРАБОТЕНИ АБСОРБЕНТИ
070610* ДРУГИ УТАЙКИ ОТ ФИЛТРУВАНЕ И ОТРАБОТЕНИ АБСОРБЕНТИ
070611* УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
070612 УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 07 05 11
070699 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
070701* ПРОМИВНИ ВОДИ И МАТЕРНИ ЛУГИ
070703* ХАЛОГЕНИРАНИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ПРОМИВНИ ТЕЧНОСТИ И МАТЕРНИ ЛУГИ
070704* ДРУГИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ПРОМИВНИ ТЕЧНОСТИ И МАТЕРНИ ЛУГИ
070707* ХАЛОГЕНИРАНИ ОСТАТЪЦИ ОТ ДЕСТИЛАЦИЯ И ОСТАТЪЦИ ОТ РЕАКЦИИ
070708* ДРУГИ ОСТАТЪЦИ ОТ ДЕСТИЛАЦИЯ И ОСТАТЪЦИ ОТ РЕАКЦИИ
070709* ХАЛОГЕНИРАНИ УТАЙКИ ОТ ФИЛТРУВАНЕ И ОТРАБОТЕНИ АБСОРБЕНТИ
070710* ДРУГИ УТАЙКИ ОТ ФИЛТРУВАНЕ И ОТРАБОТЕНИ АБСОРБЕНТИ
070711* УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
070712 УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 07 07 11
070799 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
080111* ОТПАДЪЧНИ БОИ И ЛАКОВЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
080112 ОТПАДЪЧНИ БОИ И ЛАКОВЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 08 01 11
080113* УТАЙКИ ОТ БОИ ИЛИ ЛАКОВЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
080114 УТАЙКИ ОТ БОИ ИЛИ ЛАКОВЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 08 01 13
080115* УТАЙКИ ОТ ВОДНИ РАЗТВОРИ, СЪДЪРЖАЩИ БОИ ИЛИ ЛАКОВЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
080116 УТАЙКИ ОТ ВОДНИ РАЗТВОРИ, СЪДЪРЖАЩИ БОИ ИЛИ ЛАКОВЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 08 01 15
080117* ОТПАДЪЦИ ОТ ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОИ ИЛИ ЛАКОВЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
080118 ОТПАДЪЦИ ОТ ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОИ ИЛИ ЛАКОВЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 08 01 17
080119* ВОДНИ СУСПЕНЗИИ, СЪДЪРЖАЩИ БОИ ИЛИ ЛАКОВЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
080120 ВОДНИ СУСПЕНЗИИ, СЪДЪРЖАЩИ БОИ ИЛИ ЛАКОВЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 08 01 19
080121* ОТПАДЪЦИ ОТ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ, ОТСТРАНЯВАЩИ БОИ ИЛИ ЛАКОВЕ
080199 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
080201 ОТПАДЪЧНИ ПОКРИВНИ ПРАХОВЕ
080202 УТАЙКИ ОТ ВОДЕН РАЗТВОР, СЪДЪРЖАЩИ КЕРАМИЧНИ МАТЕРИАЛИ
080203 ВОДНИ СУСПЕНЗИИ, СЪДЪРЖАЩИ КЕРАМИЧНИ МАТЕРИАЛИ
080299 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
080307 УТАЙКИ ОТ ВОДЕН РАЗТВОР, СЪДЪРЖАЩИ ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА
080308 ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, СЪДЪРЖАЩИ ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА
080312* ОТПАДЪЧНИ ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
080313 ОТПАДЪЧНИ ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 08 03 12
080314* УТАЙКИ ОТ ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
080315 УТАЙКИ ОТ ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 08 03 14
080316* ОТПАДЪЧНИ РАЗТВОРИ ОТ ЕЦВАНЕ/ГРАВИРАНЕ
080317* ОТПАДЪЧЕН ТОНЕР ЗА ПЕЧАТАНЕ, СЪДЪРЖАЩ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
080318 ОТПАДЪЧЕН ТОНЕР ЗА ПЕЧАТАНЕ, РАЗЛИЧЕН ОТ УПОМЕНАТИЯ В 08 03 17
080319* ДИСПЕРГИРАНИ МАСЛА
080399 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
080409* ОТПАДЪЧНИ ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ И УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
080410 ОТПАДЪЧНИ ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ И УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 08 04 09
080411* УТАЙКИ ОТ ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ И УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
080412 УТАЙКИ ОТ ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ И УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 08 04 11
080413* УТАЙКИ ОТ ВОДНИ РАЗТВОРИ, СЪДЪРЖАЩИ ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ ИЛИ УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
080414 УТАЙКИ ОТ ВОДНИ РАЗТВОРИ, СЪДЪРЖАЩИ ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ ИЛИ УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 08 04 13
080415* ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, СЪДЪРЖАЩИ ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ ИЛИ УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
080416 ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, СЪДЪРЖАЩИ ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ ИЛИ УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 08 04 15
080417* МАСЛО ОТ ДЪРВЕСНА СМОЛА/КОЛОФОН
080499 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
080501* ОТПАДЪЧНИ ИЗОЦИАНАТИ
090101* РАЗТВОРИ ОТ ПРОЯВИТЕЛ И АКТИВАТОР НА ВОДНА ОСНОВА
090102* РАЗТВОРИ ОТ ОФСЕТОВ ПРОЯВИТЕЛ НА ВОДНА ОСНОВА
090103* РАЗТВОРИ ОТ ПРОЯВИТЕЛ НА ОСНОВАТА НА РАЗТВОРИТЕЛИ
090104* ФИКСИРАЩИ РАЗТВОРИ
090105* ИЗБЕЛВАЩИ РАЗТВОРИ И ИЗБЕЛВАЩИ ФИКСИРАЩИ РАЗТВОРИ
090106* ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ СРЕБРО ОТ ОБРАБОТВАНЕ НА ФОТОГРАФСКИ ОТПАДЪЦИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ
090107 ФОТОГРАФСКИ ФИЛМИ И ФОТОХАРТИЯ, СЪДЪРЖАЩИ СРЕБРО ИЛИ СРЕБЪРНИ СЪЕДИНЕНИЯ
090108 ФОТОГРАФСКИ ФИЛМИ И ФОТОХАРТИЯ, НЕСЪДЪРЖАЩИ СРЕБРО ИЛИ СРЕБЪРНИ СЪЕДИНЕНИЯ
090110 ФОТОАПАРАТИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА БЕЗ БАТЕРИИ
090111* ФОТОАПАРАТИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА, СЪДЪРЖАЩИ БАТЕРИИ, ВКЛЮЧЕНИ В 16 06 01, 16 06 02 ИЛИ 16 06 03
090112 ФОТОАПАРАТИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА, СЪДЪРЖАЩИ БАТЕРИИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 09 01 11
090113* ОТПАДЪЧНИ ВОДНИ РАЗТВОРИ ОТ РЕГЕНЕРИРАНE НА СРЕБРО НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 09 01 06
090199 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
100101 СГУРИЯ, ШЛАКА И ДЪННА ПЕПЕЛ ОТ КОТЛИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПЕПЕЛ ОТ КОТЛИ, УПОМЕНАТА В 10 01 04)
100102 УВЛЕЧЕНА/ЛЕТЯЩА ПЕПЕЛ ОТ ИЗГАРЯНЕ НА ВЪГЛИЩА
100103 УВЛЕЧЕНА/ЛЕТЯЩА ПЕПЕЛ ОТ ИЗГАРЯНЕ НА ТОРФ И НЕОБРАБОТЕНА ДЪРВЕСИНА
100104* УВЛЕЧЕНА/ЛЕТЯЩА ПЕПЕЛ И ПЕПЕЛ ОТ КОТЛИ ЗА ИЗГАРЯНЕ НА ТЕЧНО ГОРИВО
100105 ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ОТ РЕАКЦИИ НА ОСНОВАТА НА КАЛЦИЙ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ДЕСУЛФУРИЗАЦИЯ НА ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ
100107 ОТПАДЪЧНИ УТАЙКИ ОТ РЕАКЦИИ НА ОСНОВАТА НА КАЛЦИЙ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ДЕСУЛФУРИЗАЦИЯ НА ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ
100109* СЯРНА КИСЕЛИНА
100113* УВЛЕЧЕНА/ЛЕТЯЩА ПЕПЕЛ ОТ ЕМУЛГИРАНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ КАТО ГОРИВО
100114* СГУРИЯ, ШЛАКА И ДЪННА ПЕПЕЛ ОТ ПРОЦЕСИ НА СЪВМЕСТНО ИЗГАРЯНЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
100115 СГУРИЯ, ШЛАКА И ДЪННА ПЕПЕЛ ОТ ПРОЦЕСИ НА СЪВМЕСТНО ИЗГАРЯНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 01 14
100116* УВЛЕЧЕНА/ЛЕТЯЩА ПЕПЕЛ ОТ ПРОЦЕСИ НА СЪВМЕСТНО ИЗГАРЯНЕ, СЪДЪРЖАЩА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
100117 УВЛЕЧЕНА/ЛЕТЯЩА ПЕПЕЛ ОТ ПРОЦЕСИ НА СЪВМЕСТНО ИЗГАРЯНЕ, РАЗЛИЧНА ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 01 16
100118* ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ГАЗОВЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
100119 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ГАЗОВЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 01 05, 10 01 07 И 10 01 18
100120* УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
100121 УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 01 20
100122* УТАЙКИ ОТ ВОДНИ РАЗТВОРИ ПРИ ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
100123 УТАЙКИ ОТ ВОДНИ РАЗТВОРИ ПРИ ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 01 22
100124 ПЯСЪЦИ ОТ ГОРЕНЕ В КИПЯЩ СЛОЙ
100125 ОТПАДЪЦИ ОТ СЪХРАНЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ГОРИВО ЗА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ, ИЗГАРЯЩИ ВЪГЛИЩА
100126 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОХЛАЖДАЩИ ВОДИ
100199 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
100201 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТВАНЕ НА ШЛАКА
100202 НЕПРЕРАБОТВАНА ШЛАКА
100207* ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
100208 ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 02 07
100210 НАГАР/ОКАЛИНА
100211* ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОХЛАЖДАЩИ ВОДИ, СЪДЪРЖАЩИ МАСЛА
100212 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОХЛАЖДАЩИ ВОДИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 02 11
100213* УТАЙКИ И ФИЛТЪРЕН КЕК ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
100214 УТАЙКИ И ФИЛТЪРЕН КЕК ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 02 13
100215 ДРУГИ УТАЙКИ И ФИЛТЪРЕН КЕК
100299 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
100302 АНОДЕН СКРАП
100304* ШЛАКИ ОТ ПЪРВИЯ ЕТАП НА ПРОИЗВОДСТВО
100305 ОТПАДЪЧЕН АЛУМИНИЕВ ОКСИД
100308* СОЛЕВИ ШЛАКИ ОТ ВТОРИЯ ЕТАП НА ПРОИЗВОДСТВО
100309* ЧЕРНИ ДРОСИ/ШЛАКИ ОТ ВТОРИЯ ЕТАП НА ПРОИЗВОДСТВО
100315* ЛЕКИ ШЛАКИ, ВЪЗПЛАМЕНИМИ ИЛИ ОТДЕЛЯЩИ ЗАПАЛИМИ ГАЗОВЕ В ОПАСНИ КОЛИЧЕСТВА ПРИ КОНТАКТ С ВОДА
100316 ЛЕКИ ШЛАКИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 03 15
100317* ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО НА АНОДИ, СЪДЪРЖАЩИ КАТРАН
100318 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО НА АНОДИ, СЪДЪРЖАЩИ ВЪГЛЕРОД, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 03 17
100319* ПРАХ ОТ ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ, СЪДЪРЖАЩ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
100320 ПРАХ ОТ ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ, РАЗЛИЧЕН ОТ УПОМЕНАТИЯ В 10 03 19
100321* ДРУГИ ЧАСТИЦИ И ПРАХ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ТОПКОВИ МЕЛНИЦИ), СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
100322 ДРУГИ ЧАСТИЦИ И ПРАХ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ТОПКОВИ МЕЛНИЦИ), РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 03 21
100323* ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
100324 ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 03 23
100325* УТАЙКИ И ФИЛТЪРЕН КЕК ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
100326 УТАЙКИ И ФИЛТЪРЕН КЕК ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 03 25
100327* ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОХЛАЖДАЩИ ВОДИ, СЪДЪРЖАЩИ МАСЛА
100328 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОХЛАЖДАЩИ ВОДИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 03 27
100329* ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТВАНЕ НА СОЛЕВИ ШЛАКИ И ЧЕРНИ ДРОСИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
100330 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТВАНЕ НА СОЛЕВИ ШЛАКИ И ЧЕРНИ ДРОСИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 03 29
100399 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
100401* ШЛАКИ ОТ ПЪРВИЯ И ВТОРИЯ ЕТАП НА ПРОИЗВОДСТВО
100402* ДРОСИ И ЛЕКИ ШЛАКИ ОТ ПЪРВИЯ И ВТОРИЯ ЕТАП НА ПРОИЗВОДСТВО
100403* КАЛЦИЕВ АРСЕНАТ
100404* ПРАХ ОТ ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ
100405* ДРУГИ ЧАСТИЦИ И ПРАХ
100406* ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ГАЗОВЕ
100407* УТАЙКИ И ФИЛТЪРЕН КЕК ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ГАЗОВЕ
100409* ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОХЛАЖДАЩИ ВОДИ, СЪДЪРЖАЩИ МАСЛО
100410 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОХЛАЖДАЩИ ВОДИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 04 09
100499 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
100501 ШЛАКИ ОТ ПЪРВИЯ И ВТОРИЯ ЕТАП НА ПРОИЗВОДСТВО
100503* ПРАХ ОТ ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ
100504 ДРУГИ ЧАСТИЦИ И ПРАХ
100505* ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ГАЗОВЕ
100506* УТАЙКИ И ФИЛТЪРЕН КЕК ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ГАЗОВЕ
100508* ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОХЛАЖДАЩИ ВОДИ, СЪДЪРЖАЩИ МАСЛО
100509 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОХЛАЖДАЩИ ВОДИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 05 08
100510* ДРОСИ И ЛЕКИ ШЛАКИ, ВЪЗПЛАМЕНИМИ ИЛИ ОТДЕЛЯЩИ ЗАПАЛИМИ ГАЗОВЕ В ОПАСНИ КОЛИЧЕСТВА ПРИ КОНТАКТ С ВОДА
100511 ДРОСИ И ЛЕКИ ШЛАКИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 05 10
100599 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
100601 ШЛАКИ ОТ ПЪРВИЯ И ВТОРИЯ ЕТАП НА ПРОИЗВОДСТВО
100602 ДРОСИ И ЛЕКИ ФРАКЦИИ ОТ ПЪРВИЯ И ВТОРИЯ ЕТАП НА ПРОИЗВОДСТВО
100603* ПРАХ ОТ ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ
100604 ДРУГИ ЧАСТИЦИ И ПРАХ
100606* ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ГАЗОВЕ
100607* УТАЙКИ И ФИЛТЪРЕН КЕК ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ГАЗОВЕ
100609* ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОХЛАЖДАЩИ ВОДИ, СЪДЪРЖАЩИ МАСЛО
100610 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОХЛАЖДАЩИ ВОДИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 06 09
100699 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
100701 ШЛАКИ ОТ ПЪРВИЯ И ВТОРИЯ ЕТАП НА ПРОИЗВОДСТВО
100702 ДРОСИ И ЛЕКИ ШЛАКИ ОТ ПЪРВИЯ И ВТОРИЯ ЕТАП НА ПРОИЗВОДСТВО
100703 ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ГАЗОВЕ
100704 ДРУГИ ЧАСТИЦИ И ПРАХ
100705 УТАЙКИ И ФИЛТЪРЕН КЕК ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ГАЗОВЕ
100707* ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОХЛАЖДАЩИ ВОДИ, СЪДЪРЖАЩИ МАСЛО
100708 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОХЛАЖДАЩИ ВОДИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 07 07
100799 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
100804 ЧАСТИЦИ И ПРАХ
100808* СОЛЕВИ ШЛАКИ ОТ ПЪРВИЯ И ВТОРИЯ ЕТАП НА ПРОИЗВОДСТВО
100809 ДРУГИ ШЛАКИ
100810* ДРОСИ И ЛЕКИ ШЛАКИ, ВЪЗПЛАМЕНИМИ ИЛИ ОТДЕЛЯЩИ ЗАПАЛИМИ ГАЗОВЕ В ОПАСНИ КОЛИЧЕСТВА ПРИ КОНТАКТ С ВОДА
100811 ДРОСИ И ЛЕКИ ШЛАКИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 08 10
100812* ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО НА АНОДИ, СЪДЪРЖАЩИ КАТРАН
100813 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО НА АНОДИ, СЪДЪРЖАЩИ ВЪГЛЕРОД, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 08 12
100814 АНОДЕН СКРАП
100815* ПРАХ ОТ ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ, СЪДЪРЖАЩ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
100816 ПРАХ ОТ ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ, РАЗЛИЧЕН ОТ УПОМЕНАТИЯ В 10 08 15
100817* УТАЙКИ И ФИЛТЪРЕН КЕК ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
100818 УТАЙКИ И ФИЛТЪРЕН КЕК ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 08 17
100819* ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОХЛАЖДАЩИ ВОДИ, СЪДЪРЖАЩИ МАСЛО
100820 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОХЛАЖДАЩИ ВОДИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 08 19
100899 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
100903 ШЛАКА ОТ ПЕЩИ
100905* НЕИЗПОЛЗВАНИ ОТПАДЪЧНИ ЛЕЯРСКИ СЪРЦА, МАТРИЦИ И ПРЕСФОРМИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
100906 НЕИЗПОЛЗВАНИ ОТПАДЪЧНИ ЛЕЯРСКИ СЪРЦА, МАТРИЦИ И ПРЕСФОРМИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 09 05
100907* ИЗПОЛЗВАНИ ОТПАДЪЧНИ ЛЕЯРСКИ СЪРЦА, МАТРИЦИ И ПРЕСФОРМИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
100908 ИЗПОЛЗВАНИ ОТПАДЪЧНИ ЛЕЯРСКИ СЪРЦА, МАТРИЦИ И ПРЕСФОРМИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 09 07
100909* ПРАХ ОТ ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ, СЪДЪРЖАЩ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
100910 ПРАХ ОТ ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ, РАЗЛИЧЕН ОТ УПОМЕНАТИЯ В 10 09 09
100911* ДРУГИ ЧАСТИЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
100912 ДРУГИ ЧАСТИЦИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 09 11
100913* ОТПАДЪЧНИ СВЪРЗВАЩИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
100914 ОТПАДЪЧНИ СВЪРЗВАЩИ МАТЕРИАЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 09 13
100915* ОТПАДЪЧНИ ИНДИКАТОРИ НА ПУКНАТИНИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
100916 ОТПАДЪЧНИ ИНДИКАТОРИ НА ПУКНАТИНИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 09 15
100999 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
101003 ШЛАКА ОТ ПЕЩИ
101005* НЕИЗПОЛЗВАНИ ОТПАДЪЧНИ ЛЕЯРСКИ СЪРЦА, МАТРИЦИ И ПРЕСФОРМИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
101006 НЕИЗПОЛЗВАНИ ОТПАДЪЧНИ ЛЕЯРСКИ СЪРЦА, МАТРИЦИ И ПРЕСФОРМИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 10 05
101007* ИЗПОЛЗВАНИ ОТПАДЪЧНИ ЛЕЯРСКИ СЪРЦА, МАТРИЦИ И ПРЕСФОРМИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
101008 ИЗПОЛЗВАНИ ОТПАДЪЧНИ ЛЕЯРСКИ СЪРЦА, МАТРИЦИ И ПРЕСФОРМИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 10 07
101009* ПРАХ ОТ ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ, СЪДЪРЖАЩ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
101010 ПРАХ ОТ ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ, РАЗЛИЧЕН ОТ УПОМЕНАТИЯ В 10 10 09
101011* ДРУГИ ЧАСТИЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
101012 ДРУГИ ЧАСТИЦИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 10 11
101013* ОТПАДЪЧНИ СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
101014 ОТПАДЪЧНИ СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 10 13
101015* ОТПАДЪЧНИ ИНДИКАТОРИ НА ПУКНАТИНИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
101016 ОТПАДЪЧНИ ИНДИКАТОРИ НА ПУКНАТИНИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 10 15
101099 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
101103 ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ, НА ОСНОВАТА НА СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА
101105 ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ И ПРАХ
101109* ОТПАДЪЧНА СМЕС ПРЕДИ ТЕРМИЧНО ОБРАБОТВАНЕ, СЪДЪРЖАЩА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
101110 ОТПАДЪЧНА СМЕС ПРЕДИ ТЕРМИЧНО ОБРАБОТВАНЕ, РАЗЛИЧНА ОТ УПОМЕНАТАТА В 10 11 09
101111* ОТПАДЪЧНО СТЪКЛО ПОД ФОРМА НА МАЛКИ ЧАСТИЦИ И СТЪКЛЕН ПРАХ, СЪДЪРЖАЩО ТЕЖКИ МЕТАЛИ (НАПРИМЕР ОТ КАТОДНИ ЕЛЕКТРОННОЛЪЧЕВИ ТРЪБИ)
101112 ОТПАДЪЧНО СТЪКЛО, РАЗЛИЧНО ОТ УПОМЕНАТОТО В 10 11 11
101113* УТАЙКИ ОТ ПОЛИРАНЕ И ШЛИФОВАНЕ НА СТЪКЛО, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
101114 УТАЙКИ ОТ ПОЛИРАНЕ И ШЛИФОВАНЕ НА СТЪКЛО, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 11 13
101115* ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
101116 ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 11 15
101117* УТАЙКИ И ФИЛТЪРЕН КЕК ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
101118 УТАЙКИ И ФИЛТЪРЕН КЕК ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 11 17
101119* ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
101120 ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 11 19
101199 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
101201 ОТПАДЪЧНА СМЕС ПРЕДИ ТЕРМИЧНО ОБРАБОТВАНЕ
101203 ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ И ПРАХ
101205 УТАЙКИ И ФИЛТЪРЕН КЕК ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ГАЗОВЕ
101206 ОТПАДЪЧНИ ЛЕЯРСКИ ФОРМИ
101208 ОТПАДЪЧНИ КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ, ТУХЛИ, КЕРЕМИДИ, ПЛОЧКИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ (СЛЕД ТЕРМИЧНО ОБРАБОТВАНЕ)
101209* ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
101210 ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 12 09
101211* ОТПАДЪЦИ ОТ ГЛАЗИРАНЕ, СЪДЪРЖАЩИ ТЕЖКИ МЕТАЛИ
101212 ОТПАДЪЦИ ОТ ГЛАЗИРАНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 12 11
101213 УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ
101299 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
101301 ОТПАДЪЧНА СМЕС ПРЕДИ ТЕРМИЧНО ОБРАБОТВАНЕ
101304 ОТПАДЪЦИ ОТ КАЛЦИНИРАНЕ И ХИДРАТИРАНЕ НА ВАР
101306 ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ И ПРАХ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА 10 13 12 И 10 13 13)
101307 УТАЙКИ И ФИЛТЪРЕН КЕК ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ГАЗОВЕ
101309* ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО НА АЗБЕСТО-ЦИМЕНТ, СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
101310 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО НА АЗБЕСТО-ЦИМЕНТ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 13 09
101311 ОТПАДЪЦИ ОТ КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 13 09 И 10 13 10
101312* ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ГАЗОВЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
101313 ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ГАЗОВЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 10 13 12
101314 ОТПАДЪЧЕН БЕТОН И УТАЙКИ ОТ БЕТОН
101399 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
101401* ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ГАЗОВЕ, СЪДЪРЖАЩИ ЖИВАК
110105* КИСЕЛИНИ ОТ ХИМИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ
110106* КИСЕЛИНИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
110107* ОСНОВИ ОТ ХИМИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ
110108* УТАЙКИ ОТ ФОСФАТИРАНЕ
110109* УТАЙКИ И ФИЛТЪРЕН КЕК, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
110110 УТАЙКИ И ФИЛТЪРЕН КЕК, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 11 01 09
110111* ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
110112 ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 11 01 11
110113* ОТПАДЪЦИ ОТ ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
110114 ОТПАДЪЦИ ОТ ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 11 01 13
110115* ЕЛУАТ И УТАЙКИ ОТ МЕМБРАННИ СИСТЕМИ ИЛИ СИСТЕМИ ЗА ЙОНООБМЕН, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
110116* НАСИТЕНИ ИЛИ ОТРАБОТЕНИ ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
110198* ДРУГИ ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
110199 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
110202* УТАЙКИ ОТ ХИДРОМЕТАЛУРГИЯ НА ЦИНКА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЯРОЗИТ И ГЬОТИТ)
110203 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА АНОДИ ЗА ЕЛЕКТРОЛИЗНИ ПРОЦЕСИ ВЪВ ВОДНА СРЕДА
110205* ОТПАДЪЦИ ОТ ХИДРОМЕТАЛУРГИЯ НА МЕДТА, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
110206 ОТПАДЪЦИ ОТ ХИДРОМЕТАЛУРГИЯ НА МЕДТА, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 11 02 05
110207* ДРУГИ ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
110299 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
110301* ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ЦИАНИДИ
110302* ДРУГИ ОТПАДЪЦИ
110501 ТВЪРД ЦИНК
110502 ЦИНКОВА ПЕПЕЛ
110503* ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ГАЗОВЕ
110504* ОТРАБОТЕН ФЛЮС
110599 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
120101 СТЪРГОТИНИ, СТРУЖКИ И ИЗРЕЗКИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ
120102 ПРАХ И ЧАСТИЦИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ
120103 СТЪРГОТИНИ, СТРУЖКИ И ИЗРЕЗКИ ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
120104 ПРАХ И ЧАСТИЦИ ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
120105 CТЪРГОТИНИ, СТРУЖКИ И ИЗРЕЗКИ ОТ ПЛАСТМАСИ
120106* МАШИННИ МАСЛА НА МИНЕРАЛНА ОСНОВА, СЪДЪРЖАЩИ ХАЛОГЕННИ ЕЛЕМЕНТИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЕМУЛСИИ И РАЗТВОРИ)
120107* МАШИННИ МАСЛА НА МИНЕРАЛНА ОСНОВА, НЕСЪДЪРЖАЩИ ХАЛОГЕННИ ЕЛЕМЕНТИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЕМУЛСИИ И РАЗТВОРИ)
120108* МАШИННИ ЕМУЛСИИ И РАЗТВОРИ, СЪДЪРЖАЩИ ХАЛОГЕННИ ЕЛЕМЕНТИ
120109* МАШИННИ ЕМУЛСИИ И РАЗТВОРИ, НЕСЪДЪРЖАЩИ ХАЛОГЕННИ ЕЛЕМЕНТИ
120110* СИНТЕТИЧНИ МАШИННИ МАСЛА
120112* ОТРАБОТЕНИ ВОСЪЦИ И СМАЗКИ
120113 ОТПАДЪЦИ ОТ ЗАВАРЯВАНЕ
120114* УТАЙКИ ОТ МАШИННО ОБРАБОТВАНЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
120115 УТАЙКИ ОТ МАШИННО ОБРАБОТВАНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 12 01 14
120116* ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ СТРУЙНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ/БЛАСТИРАНЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
120117 ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ СТРУЙНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ/БЛАСТИРАНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 12 01 16
120118* УТАЙКИ, СЪДЪРЖАЩИ МЕТАЛИ (УТАЙКИ ОТ ШЛИФОВАНЕ, ХОНИНГОВАНЕ И ЛЕПИНГОВАНЕ), СЪДЪРЖАЩИ МАСЛО
120119* БЪРЗО БИОРАЗГРАДИМИ МАСЛА ОТ МАШИННА ОБРАБОТКА
120120* ОТРАБОТЕНИ ШЛИФОВЪЧНИ ТЕЛА И МАТЕРИАЛИ ЗА ШЛИФОВАНЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
120121 ОТРАБОТЕНИ ШЛИФОВЪЧНИ ТЕЛА И МАТЕРИАЛИ ЗА ШЛИФОВАНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 12 01 20
120199 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
120301* ПРОМИВНИ ВОДИ
120302* ОТПАДЪЦИ ОТ ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ С ПАРА
130101* ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА, СЪДЪРЖАЩИ PCBS
130104* ХЛОРИРАНИ ЕМУЛСИИ
130105* НЕХЛОРИРАНИ ЕМУЛСИИ
130109* ХЛОРИРАНИ ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА НА МИНЕРАЛНА ОСНОВА
130110* НЕХЛОРИРАНИ ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА НА МИНЕРАЛНА ОСНОВА
130111* СИНТЕТИЧНИ ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА
130112* БЪРЗО БИОРАЗГРАДИМИ ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА
130113* ДРУГИ ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА
130204* ХЛОРИРАНИ МОТОРНИ, СМАЗОЧНИ И МАСЛА ЗА ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ НА МИНЕРАЛНА ОСНОВА
130205* НЕХЛОРИРАНИ МОТОРНИ, СМАЗОЧНИ И МАСЛА ЗА ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ НА МИНЕРАЛНА ОСНОВА
130206* СИНТЕТИЧНИ МОТОРНИ И СМАЗОЧНИ МАСЛА И МАСЛА ЗА ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ
130207* БЪРЗО БИОРАЗГРАДИМИ МОТОРНИ, СМАЗОЧНИ И МАСЛА ЗА ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ
130208* ДРУГИ МОТОРНИ, СМАЗОЧНИ И МАСЛА ЗА ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ
130301* ИЗОЛАЦИОННИ ИЛИ ТОПЛОПРЕДАВАЩИ МАСЛА, СЪДЪРЖАЩИ PCBS
130306* ХЛОРИРАНИ ИЗОЛАЦИОННИ И ТОПЛОПРЕДАВАЩИ МАСЛА НА МИНЕРАЛНА ОСНОВА, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 13 03 01
130307* НЕХЛОРИРАНИ ИЗОЛАЦИОННИ И ТОПЛОПРЕДАВАЩИ МАСЛА НА МИНЕРАЛНА ОСНОВА
130308* СИНТЕТИЧНИ ИЗОЛАЦИОННИ И ТОПЛОПРЕДАВАЩИ МАСЛА
130309* БЪРЗО БИОРАЗГРАДИМИ ИЗОЛАЦИОННИ И ТОПЛОПРЕДАВАЩИ МАСЛА
130310* ДРУГИ ИЗОЛАЦИОННИ И ТОПЛОПРЕДАВАЩИ МАСЛА
130401* ТРЮМОВИ МАСЛА ОТ РЕЧНО КОРАБОПЛАВАНЕ
130402* ТРЮМОВИ МАСЛА ОТ КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ НА КЕЙОВЕ
130403* ТРЮМОВИ МАСЛА ОТ ДРУГИ ВИДОВЕ КОРАБОПЛАВАНЕ
130501* ТВЪРДИ ОСТАТЪЦИ ОТ ПЕСЪКОУЛОВИТЕЛИ И МАСЛЕНО-ВОДНИ СЕПАРАТОРИ
130502* УТАЙКИ ОТ МАСЛЕНО-ВОДНИ СЕПАРАТОРИ
130503* УТАЙКИ ОТ МАСЛОУЛОВИТЕЛНИ ШАХТИ (КОЛЕКТОРИ)
130506* МАСЛО ОТ МАСЛЕНО-ВОДНИ СЕПАРАТОРИ
130507* ВОДИ ОТ МАСЛЕНО-ВОДНИ СЕПАРАТОРИ, СЪДЪРЖАЩИ МАСЛА
130508* СМЕСИ ОТ ОТПАДЪЦИ ОТ ПЕСЪКОУЛОВИТЕЛИ И МАСЛЕНО-ВОДНИ СЕПАРАТОРИ
130701* ГАЗЬОЛ, КОТЕЛНО И ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
130702* БЕНЗИН
130703* ДРУГИ ГОРИВА (ВКЛЮЧИТЕЛНО СМЕСИ)
130801* УТАЙКИ ИЛИ ЕМУЛСИИ ОТ ОБЕЗСОЛЯВАНЕ
130802* ДРУГИ ЕМУЛСИИ
130899* ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
140601* ХЛОРОФЛУОРОВЪГЛЕВОДОРОДИ, HCFC, HFC
140602* ДРУГИ ХАЛОГЕНИРАНИ РАЗТВОРИТЕЛИ И СМЕСИ ОТ РАЗТВОРИТЕЛИ
140603* ДРУГИ РАЗТВОРИТЕЛИ И СМЕСИ ОТ РАЗТВОРИТЕЛИ
140604* УТАЙКИ ИЛИ ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ХАЛОГЕНИРАНИ РАЗТВОРИТЕЛИ
140605* УТАЙКИ ИЛИ ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ДРУГИ РАЗТВОРИТЕЛИ
150101 ХАРТИЕНИ И КАРТОНЕНИ ОПАКОВКИ
150102 ПЛАСТМАСОВИ ОПАКОВКИ
150103 ОПАКОВКИ ОТ ДЪРВЕСНИ МАТЕРИАЛИ
150104 МЕТАЛНИ ОПАКОВКИ
150105 КОМПОЗИТНИ/МНОГОСЛОЙНИ ОПАКОВКИ
150106 СМЕСЕНИ ОПАКОВКИ
150107 СТЪКЛЕНИ ОПАКОВКИ
150109 ТЕКСТИЛНИ ОПАКОВКИ
150110* ОПАКОВКИ, СЪДЪРЖАЩИ ОСТАТЪЦИ ОТ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ИЛИ ЗАМЪРСЕНИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
150111* МЕТАЛНИ ОПАКОВКИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНА ТВЪРДА ПОРЬОЗНА МАСА(НАПРИМЕР АЗБЕСТ), ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАЗНИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА ФЛУИДИ ПОД НАЛЯГАНЕ
150202* АБСОРБЕНТИ, ФИЛТЪРНИ МАТЕРИАЛИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО МАСЛЕНИ ФИЛТРИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ), КЪРПИ ЗА ИЗТРИВАНЕ И ПРЕДПАЗНИ ОБЛЕКЛА, ЗАМЪРСЕНИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
150203 АБСОРБЕНТИ, ФИЛТЪРНИ МАТЕРИАЛИ, КЪРПИ ЗА ИЗТРИВАНЕ И ПРЕДПАЗНИ ОБЛЕКЛА, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 15 02 02
160103 ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ
160104* ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
160106 ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОИТО НЕ СЪДЪРЖАТ ТЕЧНОСТИ ИЛИ ДРУГИ ОПАСНИ КОМПОНЕНТИ
160107* МАСЛЕНИ ФИЛТРИ
160108* КОМПОНЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ ЖИВАК
160109* КОМПОНЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ PCBS
160110* ЕКСПЛОЗИВНИ КОМПОНЕНТИ (НАПРИМЕР ПРЕДПАЗНИ ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ)
160111* СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ, СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
160112 СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 16 01 11
160113* СПИРАЧНИ ТЕЧНОСТИ
160114* АНТИФРИЗНИ ТЕЧНОСТИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
160115 АНТИФРИЗНИ ТЕЧНОСТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 16 01 14
160116 РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВТЕЧНЕНИ ГАЗОВЕ
160117 ЧЕРНИ МЕТАЛИ
160118 ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
160119 ПЛАСТМАСИ
160120 СТЪКЛО
160121* ОПАСНИ КОМПОНЕНТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В КОДОВЕ ОТ 16 01 07 ДО 16 01 11, 16 01 13 И 16 01 14
160122 КОМПОНЕНТИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
160199 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
160209* ТРАНСФОРМАТОРИ И КОНДЕНЗАТОРИ, СЪДЪРЖАЩИ PCBS
160210* ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ОБОРУДВАНЕ, СЪДЪРЖАЩО ИЛИ ЗАМЪРСЕНО С PCBS, РАЗЛИЧНО ОТ УПОМЕНАТОТО В 16 02 09
160211* ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ОБОРУДВАНЕ, СЪДЪРЖАЩО ХЛОРОФЛУОРОВЪГЛЕВОДОРОДИ, HCFC, HFC
160212* ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ОБОРУДВАНЕ, СЪДЪРЖАЩО СВОБОДЕН АЗБЕСТ
160213* ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ОБОРУДВАНЕ, СЪДЪРЖАЩО ОПАСНИ КОМПОНЕНТИ, РАЗЛИЧНО ОТ УПОМЕНАТОТО В КОДОВЕ ОТ 16 02 09 ДО 16 02 12
160214 ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ОБОРУДВАНЕ, РАЗЛИЧНО ОТ УПОМЕНАТОТО В КОДОВЕ ОТ 16 02 09 ДО 16 02 13
160215* ОПАСНИ КОМПОНЕНТИ, ОТСТРАНЕНИ ОТ ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ОБОРУДВАНЕ
160216 КОМПОНЕНТИ, ОТСТРАНЕНИ ОТ ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ОБОРУДВАНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В КОД 16 02 15
160303* НЕОРГАНИЧНИ ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
160304 НЕОРГАНИЧНИ ОТПАДЪЦИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 16 03 03
160305* ОРГАНИЧНИ ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
160306 ОРГАНИЧНИ ОТПАДЪЦИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 16 03 05
160401* ОТПАДЪЧНИ МУНИЦИИ
160402* ОТПАДЪЦИ ОТ ПИРОТЕХНИКА
160403* ДРУГИ ОТПАДЪЧНИ ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ
160504* ГАЗОВЕ В СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ХАЛОНИ), СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
160505 ГАЗОВЕ В СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 16 05 04
160506* ЛАБОРАТОРНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ С ВИСОКА СТЕПЕН НА ЧИСТОТА, СЪСТОЯЩИ СЕ ОТ ИЛИ СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО СМЕСИ ОТ ЛАБОРАТОРНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ С ВИСОКА СТЕПЕН НА ЧИСТОТА
160507* ОТПАДЪЧНИ НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ С ВИСОКА СТЕПЕН НА ЧИСТОТА, СЪСТОЯЩИ СЕ ОТ ИЛИ СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
160508* ОТПАДЪЧНИ ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ С ВИСОКА СТЕПЕН НА ЧИСТОТА, СЪСТОЯЩИ СЕ ОТ ИЛИ СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
160509 ОТПАДЪЧНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ С ВИСОКА СТЕПЕН НА ЧИСТОТА, НЕУПОМЕНАТИ В 16 05 06, 16 05 07 ИЛИ 16 05 08
160601* ОЛОВНИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ
160602* NI-CD БАТЕРИИ
160603* ЖИВАК-СЪДЪРЖАЩИ БАТЕРИИ
160604 АЛКАЛНИ БАТЕРИИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА 16 06 03)
160605 ДРУГИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
160606* РАЗДЕЛНО СЪБРАН ЕЛЕКТРОЛИТ ОТ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
160708* ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ МАСЛА И НЕФТОПРОДУКТИ
160709* ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ДРУГИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
160799 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
160801 ОТРАБОТЕНИ КАТАЛИЗАТОРИ, СЪДЪРЖАЩИ ЗЛАТО, СРЕБРО, РЕНИЙ, РОДИЙ, ПАЛАДИЙ, ИРИДИЙ ИЛИ ПЛАТИНА (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА 16 08 07)
160802* ОТРАБОТЕНИ КАТАЛИЗАТОРИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ПРЕХОДНИ МЕТАЛИ ИЛИ ОПАСНИ СЪЕДИНЕНИЯ НА ПРЕХОДНИТЕ МЕТАЛИ
160803 ОТРАБОТЕНИ КАТАЛИЗАТОРИ, СЪДЪРЖАЩИ ПРЕХОДНИ МЕТАЛИ ИЛИ СЪЕДИНЕНИЯ НА ПРЕХОДНИТЕ МЕТАЛИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
160804 ТЕЧНИ КАТАЛИЗАТОРИ ОТ КАТАЛИТИЧЕН КРЕКИНГ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА 16 08 07)
160805* ОТРАБОТЕНИ КАТАЛИЗАТОРИ, СЪДЪРЖАЩИ ФОСФОРНА КИСЕЛИНА
160806* ОТРАБОТЕНИ ТЕЧНОСТИ, ИЗПОЛЗВАНИ КАТО КАТАЛИЗАТОРИ
160807* ОТРАБОТЕНИ КАТАЛИЗАТОРИ, ЗАМЪРСЕНИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
160901* ПЕРМАНГАНАТИ, НАПРИМЕР КАЛИЕВ ПЕРМАНГАНАТ
160902* ХРОМАТИ, НАПРИМЕР КАЛИЕВ ХРОМАТ, КАЛИЕВ ИЛИ НАТРИЕВ БИХРОМАТ
160903* ПЕРОКСИДИ, НАПРИМЕР ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД
160904* ОКСИДИРАЩИ ВЕЩЕСТВА, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
161001* ОТПАДЪЧНИ ВОДНИ РАЗТВОРИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
161002 ОТПАДЪЧНИ ВОДНИ РАЗТВОРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 16 10 01
161003* КОНЦЕНТРИРАНИ ВОДНИ РАЗТВОРИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
161004 КОНЦЕНТРИРАНИ ВОДНИ РАЗТВОРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 16 10 03
161101* ОБЛИЦОВЪЧНИ И ОГНЕУПОРНИ МАТЕРИАЛИ НА ВЪГЛЕРОДНА ОСНОВА ОТ МЕТАЛУРГИЧНИ ПРОЦЕСИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
161102 ОБЛИЦОВЪЧНИ И ОГНЕУПОРНИ МАТЕРИАЛИ НА ВЪГЛЕРОДНА ОСНОВА ОТ МЕТАЛУРГИЧНИ ПРОЦЕСИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 16 11 01
161103* ДРУГИ ОБЛИЦОВЪЧНИ И ОГНЕУПОРНИ МАТЕРИАЛИ ОТ МЕТАЛУРГИЧНИ ПРОЦЕСИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
161104 ДРУГИ ОБЛИЦОВЪЧНИ И ОГНЕУПОРНИ МАТЕРИАЛИ ОТ МЕТАЛУРГИЧНИ ПРОЦЕСИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 16 11 03
161105* ОБЛИЦОВЪЧНИ И ОГНЕУПОРНИ МАТЕРИАЛИ ОТ НЕМЕТАЛУРГИЧНИ ПРОЦЕСИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
161106 ОБЛИЦОВЪЧНИ И ОГНЕУПОРНИ МАТЕРИАЛИ ОТ НЕМЕТАЛУРГИЧНИ ПРОЦЕСИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 16 11 05
170101 БЕТОН
170102 ТУХЛИ
170103 КЕРЕМИДИ, ПЛОЧКИ, ФАЯНСОВИ И КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ
170106* СМЕСИ ОТ ИЛИ ОТДЕЛНИ ФРАКЦИИ ОТ БЕТОН, ТУХЛИ, КЕРЕМИДИ, ПЛОЧКИ, ФАЯНСОВИ И КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
170107 СМЕСИ ОТ БЕТОН, ТУХЛИ, КЕРЕМИДИ, ПЛОЧКИ, ФАЯНСОВИ И КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 17 01 06
170201 ДЪРВЕСЕН МАТЕРИАЛ
170202 СТЪКЛО
170203 ПЛАСТМАСА
170204* ПЛАСТМАСА, СТЪКЛО И ДЪРВЕСЕН МАТЕРИАЛ, СЪДЪРЖАЩИ ИЛИ ЗАМЪРСЕНИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
170301* АСФАЛТОВИ СМЕСИ, СЪДЪРЖАЩИ КАМЕНОВЪГЛЕН КАТРАН
170302 АСФАЛТОВИ СМЕСИ, СЪДЪРЖАЩИ ДРУГИ ВЕЩЕСТВА, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 17 03 01
170303* КАМЕНОВЪГЛЕН КАТРАН И КАТРАНЕНИ ПРОДУКТИ
170401 МЕД, БРОНЗ, МЕСИНГ
170402 АЛУМИНИЙ
170403 ОЛОВО
170404 ЦИНК
170405 ЖЕЛЯЗО И СТОМАНА
170406 КАЛАЙ
170407 СМЕСИ ОТ МЕТАЛИ
170409* МЕТАЛНИ ОТПАДЪЦИ, ЗАМЪРСЕНИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
170410* КАБЕЛИ, СЪДЪРЖАЩИ МАСЛА, КАМЕНОВЪГЛЕН КАТРАН И ДРУГИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
170411 КАБЕЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 17 04 10
170503* ПОЧВА И КАМЪНИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
170504 ПОЧВА И КАМЪНИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 17 05 03
170505* ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
170506 ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 17 05 05
170507* БАЛАСТРА ОТ РЕЛСОВ ПЪТ, СЪДЪРЖАЩА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
170508 БАЛАСТРА ОТ РЕЛСОВ ПЪТ, РАЗЛИЧНА ОТ УПОМЕНАТАТА В 17 05 07
170601* ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
170603* ДРУГИ ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, СЪСТОЯЩИ СЕ ОТ ИЛИ СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
170604 ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 17 06 01 И 17 06 03
170605* СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ
170801* СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ НА ОСНОВАТА НА ГИПС, ЗАМЪРСЕНИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
170802 СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ НА ОСНОВАТА НА ГИПС, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 17 08 01
170901* ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И СЪБАРЯНЕ, СЪДЪРЖАЩИ ЖИВАК
170902* ДРУГИ ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И СЪБАРЯНЕ, СЪДЪРЖАЩИ PCB (НАПРИМЕР, СЪДЪРЖАЩИ PCB УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ, ПОДОВИ НАСТИЛКИ НА ОСНОВАТА НА СМОЛИ, СЪДЪРЖАЩИ PCB, СЪДЪРЖАЩИ PCB ЗАКРИТИ ПЛОМБИРАНИ СИСТЕМИ, СЪДЪРЖАЩИ PCB КОНДЕНЗАТОРИ)
170903* ДРУГИ ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И СЪБАРЯНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СМЕСЕНИ ОТПАДЪЦИ), СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
170904 СМЕСЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И СЪБАРЯНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 17 09 01, 17 09 02 И 17 09 03
180101 ОСТРИ ИНСТРУМЕНТИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА 18 01 03)
180102 ТЕЛЕСНИ ЧАСТИ И ОРГАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БАНКИ ЗА КРЪВ И КРЪВНИ ПРОДУКТИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА 18 01 03)
180103* ОТПАДЪЦИ, ЧИЕТО СЪБИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ E ОБЕКТ НА СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, С ОГЛЕД ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИНФЕКЦИИ
180104 ОТПАДЪЦИ, ЧИЕТО СЪБИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НЕ E ОБЕКТ НА СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, С ОГЛЕД ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИНФЕКЦИИ (НАПРИМЕР ПРЕВРЪЗКИ, ГИПСОВИ ОТЛИВКИ, СПАЛНО БЕЛЬО, ОБЛЕКЛО ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА, ПАМПЕРСИ)
180106* ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ, СЪСТОЯЩИ СЕ ОТ ИЛИ СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
180107 ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 18 01 06
180108* ЦИТОТОКСИЧНИ И ЦИТОСТАТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
180109 ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 18 01 08
180110* АМАЛГАМНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ЗЪБОЛЕЧЕНИЕТО
180201 ОСТРИ ИНСТРУМЕНТИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА 18 02 02)
180202* ОТПАДЪЦИ, ЧИЕТО СЪБИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ Е ОБЕКТ НА СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, С ОГЛЕД ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИНФЕКЦИИ
180203 ОТПАДЪЦИ, ЧИЕТО СЪБИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НЕ Е ОБЕКТ НА СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, С ОГЛЕД ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИНФЕКЦИИ
180205* ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ, СЪСТОЯЩИ СЕ ОТ ИЛИ СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
180206 ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 18 02 05
180207* ЦИТОТОКСИЧНИ И ЦИТОСТАТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
180208 ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 18 02 07
190102 ЧЕРНИ МЕТАЛИ, ОТДЕЛЕНИ ОТ ДЪННА ПЕПЕЛ
190105* ФИЛТЪРЕН КЕК ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ГАЗОВЕ
190106* ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ГАЗОВЕ И ДРУГИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
190107* ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ГАЗОВЕ
190110* ОТРАБОТЕН АКТИВЕН ВЪГЛЕН ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ
190111* ДЪННА ПЕПЕЛ И ШЛАКА, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
190112 ДЪННА ПЕПЕЛ И ШЛАКА, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 19 01 11
190113* УВЛЕЧЕНА/ЛЕТЯЩА ПЕПЕЛ, СЪДЪРЖАЩА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
190114 УВЛЕЧЕНА/ЛЕТЯЩА ПЕПЕЛ, РАЗЛИЧНА ОТ УПОМЕНАТАТА В 19 01 13
190115* ПРАХ ОТ КОТЛИ, СЪДЪРЖАЩА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
190116 ПРАХ ОТ КОТЛИ, РАЗЛИЧНА ОТ УПОМЕНАТАТА В 19 01 15
190117* ОТПАДЪЦИ ОТ ПИРОЛИЗА, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
190118 ОТПАДЪЦИ ОТ ПИРОЛИЗА, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 19 01 17
190119 ПЯСЪЦИ ОТ ПЕЩИ С КИПЯЩ СЛОЙ
190199 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
190203 ПРЕДВАРИТЕЛНО СМЕСЕНИ ОТПАДЪЦИ, СЪСТАВЕНИ САМО ОТ НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
190204* ПРЕДВАРИТЕЛНО СМЕСЕНИ ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ПОНЕ EДИН ОПАСЕН ОТПАДЪК
190205* УТАЙКИ ОТ ФИЗИКО-ХИМИЧНО ОБРАБОТВАНЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
190206 УТАЙКИ ОТ ФИЗИКО-ХИМИЧНО ОБРАБОТВАНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 19 02 05
190207* МАСЛА И КОНЦЕНТРАТИ ОТ СЕПАРИРАНЕ/РАЗДЕЛЯНЕ
190208* ТЕЧНИ ЗАПАЛИМИ ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
190209* ТВЪРДИ ЗАПАЛИМИ ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
190210 ЗАПАЛИМИ ОТПАДЪЦИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 19 02 08 И 19 02 09
190211* ДРУГИ ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
190299 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
190304* ОТПАДЪЦИ, МАРКИРАНИ КАТО ОПАСНИ, ЧАСТИЧНО СТАБИЛИЗИРАНИ
190305 СТАБИЛИЗИРАНИ ОТПАДЪЦИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 19 03 04
190306* ВТВЪРДЕНИ ОТПАДЪЦИ, МАРКИРАНИ КАТО ОПАСНИ
190307 ВТВЪРДЕНИ ОТПАДЪЦИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 19 03 06
190401 ВСТЪКЛЕНИ ОТПАДЪЦИ
190402* УВЛЕЧЕНА/ЛЕТЯЩА ПЕПЕЛ И ДРУГИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ
190403* НЕВСТЪКЛЕНА ТВЪРДА ФАЗА
190404 ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ТЕМПЕРИРАНЕ НА ВСТЪКЛЕНИ ОТПАДЪЦИ
190501 НЕКОМПОСТИРАНИ ФРАКЦИИ ОТ БИТОВИ И СХОДНИ С ТЯХ ОТПАДЪЦИ
190502 НЕКОМПОСТИРАНИ ФРАКЦИИ ОТ ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
190503 НЕСТАНДАРТЕН КОМПОСТ
190599 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
190603 ТЕЧНОСТИ ОТ АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
190604 ОСТАТЪЦИ ОТ АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
190605 ТЕЧНОСТИ ОТ АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ НА ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
190606 ОСТАТЪЦИ ОТ АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ НА ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
190699 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
190702* ИНФИЛТРАТ ОТ ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
190703 ИНФИЛТРАТ ОТ ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ, РАЗЛИЧЕН ОТ УПОМЕНАТИЯ В 19 07 02
190801 ОТПАДЪЦИ ОТ РЕШЕТКИ И СИТА
190802 ОТПАДЪЦИ ОТ ПЕСЪКОУЛОВИТЕЛИ
190805 УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
190806* НАСИТЕНИ ИЛИ ОТРАБОТЕНИ ЙОННООБМЕННИ СМОЛИ
190807* РАЗТВОРИ И УТАЙКИ ОТ РЕГЕНЕРИРАНЕ НА ЙОНООБМЕННИЦИ
190808* ОТПАДЪЦИ ОТ МЕМБРАННИ СИСТЕМИ, СЪДЪРЖАЩИ ТЕЖКИ МЕТАЛИ
190809 СМЕСИ ОТ МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ МАСЛЕНО-ВОДНА СЕПАРАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩИ САМО ХРАНИТЕЛНИ МАСЛА И МАЗНИНИ
190810* СМЕСИ ОТ МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ МАСЛЕНО-ВОДНА СЕПАРАЦИЯ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 19 08 09
190811* УТАЙКИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ОТ БИОЛОГИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
190812 УТАЙКИ ОТ БИОЛОГИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 19 08 11
190813* УТАЙКИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ДРУГИ ВИДОВЕ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
190814 УТАЙКИ ОТ ДРУГИ ВИДОВЕ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИЯ В 19 08 13
190899 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
190901 ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ФИЛТРУВАНЕ И ОТ СИТА И РЕШЕТКИ
190902 УТАЙКИ ОТ ИЗБИСТРЯНЕ НА ВОДА
190903 УТАЙКИ ОТ ДЕКАРБОНИЗИРАНЕ
190904 ОТРАБОТЕН АКТИВЕН ВЪГЛЕН
190905 НАСИТЕНИ ИЛИ ОТРАБОТЕНИ ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
190906 РАЗТВОРИ И УТАЙКИ ОТ РЕГЕНЕРАЦИЯ НА ЙОНООБМЕННИЦИ
190999 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
191001 ОТПАДЪЦИ ОТ ЖЕЛЯЗО И СТОМАНА
191002 ОТПАДЪЦИ ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
191003* ЛЕКА ПРАХООБРАЗНА ФРАКЦИЯ И ПРАХ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
191004 ЛЕКА ПРАХООБРАЗНА ФРАКЦИЯ И ПРАХ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 19 10 03
191005* ДРУГИ ФРАКЦИИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
191006 ДРУГИ ФРАКЦИИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 19 10 05
191101* ОТРАБОТЕНИ ФИЛТРУВАЩИ ГЛИНИ
191102* КИСЕЛИ КАТРАНИ
191103* ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
191104* ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ГОРИВА С ОСНОВИ
191105* УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
191106 УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 19 11 05
191107* ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ
191199 ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
191201 ХАРТИЯ И КАРТОН
191202 ЧЕРНИ МЕТАЛИ
191203 ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
191204 ПЛАСТМАСА И КАУЧУК
191205 СТЪКЛО
191206* ДЪРВЕСНИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
191207 ДЪРВЕСНИ МАТЕРИАЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 19 12 06
191208 ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ
191209 МИНЕРАЛИ (НАПРИМЕР ПЯСЪК, КАМЪНИ)
191210 ГOРИМИ ОТПАДЪЦИ (RDF – МОДИФИЦИРАНИ ГОРИВА, ПОЛУЧЕНИ ОТ ОТПАДЪЦИ)
191211* ДРУГИ ОТПАДЪЦИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СМЕСИ ОТ МАТЕРИАЛИ) ОТ МЕХАНИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
191212 ДРУГИ ОТПАДЪЦИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СМЕСИ ОТ МАТЕРИАЛИ) ОТ МЕХАНИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 19 12 11
191301* ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЧВИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
191302 ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЧВИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 19 13 01
191303* УТАЙКИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЧВИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
191304 УТАЙКИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЧВИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 19 13 03
191305* УТАЙКИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
191306 УТАЙКИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 19 13 05
191307* ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И КОНЦЕНТРИРАНИ ВОДНИ РАЗТВОРИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
191308 ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И КОНЦЕНТРИРАНИ ВОДНИ РАЗТВОРИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 19 13 07
200101 ХАРТИЯ И КАРТОН
200102 СТЪКЛО
200108 БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ ОТ КУХНИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ
200110 ОБЛЕКЛА
200111 ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ
200113* РАЗТВОРИТЕЛИ
200114* КИСЕЛИНИ
200115* ОСНОВИ
200117* ФОТОГРАФСКИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ
200119* ПЕСТИЦИДИ
200121* ФЛУОРЕСЦЕНТНИ ТРЪБИ И ДРУГИ ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ЖИВАК
200123* ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ОБОРУДВАНЕ, СЪДЪРЖАЩО ХЛОРОФЛУОРОВЪГЛЕВОДОРОДИ
200125 ХРАНИТЕЛНИ МАСЛА И МАЗНИНИ
200126* МАСЛА И МАЗНИНИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 20 01 25
200127* БОИ, МАСТИЛА, ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ И СМОЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
200128 БОИ, МАСТИЛА, ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ И СМОЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 20 01 27
200129* ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
200130 ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 20 01 29
200131* ЦИТОТОКСИЧНИ И ЦИТОСТАТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
200132 ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 20 01 31
200133* БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, ВКЛЮЧЕНИ В 16 06 01, 16 06 02 ИЛИ 16 06 03, КАКТО И НЕСОРТИРАНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, СЪДЪРЖАЩИ ТАКИВА БАТЕРИИ
200134 БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 20 01 33
200135* ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ, РАЗЛИЧНО ОТ УПОМЕНАТОТО В 20 01 21 И 20 01 23, СЪДЪРЖАЩО ОПАСНИ КОМПОНЕНТИ
200136 ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ, РАЗЛИЧНО ОТ УПОМЕНАТОТО В 20 01 21 И 20 01 23 И 20 01 35
200137* ДЪРВЕСНИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
200138 ДЪРВЕСНИ МАТЕРИАЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 20 01 37
200139 ПЛАСТМАСИ
200140 МЕТАЛИ
200141 ОТПАДЪЦИ ОТ ПОЧИСТВАНЕ НА КОМИНИ
200199 ДРУГИ ФРАКЦИИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ
200201 БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ
200202 ПОЧВА И КАМЪНИ
200203 ДРУГИ БИОНЕРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ
200301 СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
200302 ОТПАДЪЦИ ОТ ПАЗАРИ
200303 ОТПАДЪЦИ ОТ ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЦИ
200304 УТАЙКИ ОТ СЕПТИЧНИ ЯМИ
200306 ОТПАДЪЦИ ОТ ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ
200307 ОБЕМНИ ОТПАДЪЦИ
200399 БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ